Privacy Notice

JAG vzw, gevestigd aan Sint-Janshoefstraat 60, 3500 Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. JAG vzw is een activiteitenvereniging voor singles.
In het kader van de wet op de privacy van 14 april 2016 melden wij u, gebruiker van de JAG vzw-website, het volgende:
Contactgegevens: www.jag.be, info@jag.be, voorzitter@jag.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

JAG vzw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Met het oog op de ledenadministratie worden door JAG vzw gegevens bijgehouden. Leden die hun lidgeld en eenmalige bijdrage betaalden, krijgen toegang tot de website www.jag.be: de activiteitenkalender met details en het forum zijn enkel voor leden toegankelijk.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten (deelname of organisatie van activiteiten)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jag.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JAG vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • JAG vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, verzekering, ….

De hele werking van JAG vzw, namelijk het organiseren van activiteiten voor singles binnen de eigen leeftijdsgroep, is gebaseerd op de opsplitsing in leeftijdsgroepen. Hiervoor is de geboortedatum de enige en juiste determinant. Deze wordt daarom bij de registratie gevraagd.

Omdat leden voor elkaar activiteiten organiseren, dient de organisator via minimaal 1 medium bereikbaar te zijn. Bij voorkeur is dit een GSM-nummer en eventueel een mailadres, als de organisator tenminste ten allen tijde hierop bereikbaar is (mailprogramma op smartphone). Deze worden daarom bij de registratie gevraagd.

Geautomatiseerde besluitvorming

JAG vzw neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JAG vzw) tussen zit. Op basis van de geboortedatum wordt automatisch aan iedere geregistreerde een leeftijdsgroep toegewezen, op basis waarvan deze toegang krijgt tot de activiteiten op de kalender die slechts voor een aantal leeftijdsgroepen bedoeld zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JAG vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Een geregistreerd lid wordt effectief lid door betaling van een eenmalig forfait van 25 euro en het jaarlijks lidgeld. We hebben gemerkt dat wanneer ex-leden terug lid willen worden, dit meestal binnen de 10 jaar gebeurt na het laatste lidmaatschap. Daarom heeft JAG vzw beslist de gegevens van ex-leden standaard bij te houden gedurende 10 jaar na het laatste lidmaatschap.

Indien een lid dat uit de vereniging treedt, wenst dat de persoonlijke gegevens vergeten worden, wordt hieraan binnen 30 dagen gevolg gegeven. Het volstaat dit te melden bij info@jag.be. Dit houdt echter in dat JAG geen historiek meer heeft van de eenmalige bijdrage en bijgevolg in geval van het herintreden van dit ex-lid in de vereniging, opnieuw de eenmalige bijdrage van 25 euro verschuldigd is.

Delen van persoonsgegevens met derden

JAG vzw verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JAG vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JAG vzw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Een mogelijk gevolg is evenwel dat niet alle functionaliteiten van onze website operationeel zijn. De cookies worden door de provider van onze website beheerd (link)

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten vergeten. Iedere geregistreerde kan via zijn persoonlijke pagina (https://jag.be/mijn-account/mijn-gegevens/) de gegevens consulteren die JAG vzw bewaart en zelf aanpassen indien nodig. Je kan op eenvoudig verzoek de achterliggende gegevens die JAG vzw bewaart, raadplegen via mail naar info@jag.be. De termijn waarbinnen dit dient te gebeuren is 30 dagen.

Je kan op eenvoudig verzoek de gegevens die JAG vzw bewaart maar die je niet zelf kan wijzigen, laten aanpassen, via mail naar info@jag.be. De termijn waarbinnen dit dient te gebeuren is 30 dagen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JAG vzw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jag.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van de voorkant van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, handtekening en kaartnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen op jouw verzoek. JAG vzw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.privacycommission.be/nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JAG vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@jag.be

Onze website maakt gebruik van diensten van de volgende aanbieders: Facebook, Mollie, Recaptcha, Google maps: met betrekking tot de beveiliging van jouw gegevens bij deze aanbieders verwijzen we naar hun eigen privacy notice. Meer informatie over de verwerkingshandelingen die hieruit volgen, kan u vinden via: www.facebook.com/about/basics, www.twitter.com/privacy, www.google.com/intl/en/policies/privacy/, www.linkedin.com/legal/privacy-policy, www.mollie.com/be/privacy

We maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van deze website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie omtrent websitegebruik door middel van cookies, die zijn opgeslagen op computers van gebruikers. De gegenereerde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de website te maken en gebruikers meer doelgericht te benaderen. Google Analytics gebruikt deze informatie eveneens voor verdere verwerkingshandelingen. Meer informatie over de verwerkingshandelingen van Google Analytics kan u vinden via www.google.com/privacypolicy.html.