Ontstaan van JAG?

JAG is ontstaan in 1992 toen een aantal vrienden een activiteitengroepje wilde oprichten, bestaande uit vrijgezellen.

VZW – Is JAG een vzw en wat houdt dit in?

Ja, JAG is een vzw.
Een vzw is een Belgische rechtspersoon. De vereniging kan voor de wet als persoon optreden, met een eigen vermogen, dat los staat van het bezit van de aangesloten leden. Zolang de vzw wettelijk in orde is, kan het privévermogen van leden dus niet aangesproken worden om schulden van de vzw te betalen (behalve bij fraude). Er is geen inbreng van eigen kapitaal van leden.

Algemene Vergadering

De AV (algemene vergadering) is het wetgevend orgaan, en het BO (Bestuursorgaan) het uitvoerend orgaan. De AV bepaalt het beleid en het BO voert het uit. Het hoogste orgaan is steeds de AV. Zij doet de belangrijkste beslissingen en benoemingen. De AV moet uit minstens drie leden bestaan en steeds ten minste één lid meer tellen dan het BO. De effectieve leden zijn lid van de AV en hebben alle rechten en plichten, toegetreden leden hebben beperkte rechten en plichten. De AV moet minstens één keer per jaar samenkomen, binnen de zes maanden na afsluiten van het boekjaar.

Enkel de AV is bevoegd voor:

  • de wijziging van de statuten
  • de benoeming en afzetting van de bestuurders
  • de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend
  • de kwijting van de bestuurders en de commissarissen
  • de goedkeuring van de begroting en van de rekening
  • de ontbinding van de vereniging,…

Bestuursorgaan – BO

Een BO heeft (minstens) drie bestuurders. (Uitzonderlijk kan een AV met 3, en een BO met 2 leden.)
Het BO is verplicht een lijst van leden (van de AV) bij te houden met naam, voornaam, woonplaats, datum toetreding en stopzetting. (De verplichting deze lijst neer te leggen werd in 2009 afgeschaft.)
De bestuurders worden aangesteld (en ontslagen) door de AV. Het BO kan de vereniging verbinden, contracten sluiten, betalingen doen… Alles wat de wet of de statuten niet expliciet voor de AV heeft voorbehouden, valt onder de bevoegdheid van het BO. Er is geen wettelijke verplichting om een voorzitter, secretaris en/of penningmeester te benoemen.
Een vzw mag winst maken. De winst mag niet uitgekeerd worden aan de leden, zelfs niet bij ontbinding. Ze moet aan het doel van de vzw besteed worden. “Commerciële daden” mogen gedaan worden om het hoofddoel te realiseren.

Maatschappelijk adres

JAG vzw. Sint-Janshoefstraat 60, 3500 Hasselt

Friends

Onze jongerenafdeling heet Friends en heeft 3 leeftijdsgroepen: A (-30), B (30-35), C (36-40)

Plus

De plus 40’ers heten JagPlus, met groep D (41-45), E (46-50) en F (50+).

Activiteiten organiseren

Ieder lid, dat een activiteit organiseert, doet dit voor de leeftijdsgroep waar hij/zij toe behoort plus één of twee naburige leeftijdsgroepen. Met meerdere personen samen iets organiseren kan een groter bereik geven.