Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.jag.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door JAG vzw. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij (de informatie op) onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JAG vzw is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij JAG vzw.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, beeldmerken, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van of in licentie bij JAG en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website.
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Het gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van JAG.

Beperking aansprakelijkheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met JAG vzw te mogen claimen of te veronderstellen.

JAG vzw streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of activiteiten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. JAG vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.

JAG vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de recuperatie van inschrijvingsgelden die rechtstreeks aan andere verenigingen, eigen leden, diverse instanties betaald werden voor een activiteit.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke wijze dan ook ontstaan door het onbeschikbaar zijn van de site, of gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.jag.be/disclaimer op deze pagina.